Οδική Ασφάλεια

Βασική μέριμνα και στόχος του Club μας είναι η προαγωγή της οδικής ασφάλειας και η καλλιέργεια οδηγικής κουλτούρας όχι μόνο μεταξύ των μελών μας αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.